Conf. Dr. AVRAM FIŢIU – “În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pace, cum au făcut românii&qu

Distribuie!by loading... Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca Profesor la Universitatea de Agronomie din Cluj-Napoca, consultant în domeniul proiectelor europene, Avram Fiţiu a în­cheiat recent un amplu studiu dedicat condiţiei actuale şi de perspectivă a ţăranului şi a mediului ru­ral românesc, construind un solid piedestal ştiin­ţific pentru propăşirea celor peste […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Conf. Dr. AVRAM FIŢIU - "În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pace, cum au făcut românii&qu
loading...
Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca

Profesor la Universitatea de Agronomie din Cluj-Napoca, consultant în domeniul proiectelor europene, Avram Fiţiu a în­cheiat recent un amplu studiu dedicat condiţiei actuale şi de perspectivă a ţăranului şi a mediului ru­ral românesc, construind un solid piedestal ştiin­ţific pentru propăşirea celor peste 4 milioane de familii prezente astăzi în satele româneşti.

“Prin dispariţia ţăranilor dispare grupul social purtător al tradiţiilor poporului român şi al identităţii naţionale”


– În discursul său rostit la intrarea în Aca­demie, marele poet Lucian Blaga aducea un me­morabil “Omagiu ţăranului român”, pentru stabilitatea sa în istorie. Studiul dvs. începe, în schimb, cu un avertisment: dacă ţăranul român nu se schimbă odată cu vremurile, va dis­părea. Despre ce schimbare vorbiţi, domnule pro­fesor?

– Ţăranul trebuie să se schimbe prin educaţie. Nu să dispară, ci să se adapteze, păstrându-şi liniile esenţiale care-l definesc. Am muncit 19 ani la acest studiu, avându-l în minte pe tatăl meu şi munca grea din gospodăria ţărănească la care am luat parte, şi eu, în copilărie. Spaţiul rural se află în schimbare totală, trebuie redefinit. O acţiune de interes naţional, în care trebuie implicaţi şi spe­cialiştii, universităţile agricole, studenţii şi colegii mei, profesori. Ţăranul devine o ţintă educaţională pentru toţi, inclusiv pentru Ministerul Agriculturii. Pornim de la constatarea generală că factorul politic românesc din ultimii ani a conturat pentru ţăran o transformare istorică, fără să-l consulte însă. Scos din spaţiul interesului public, ţăranul român s-a simţit dat deoparte, şi-a pierdut motivaţia şi impli­carea, lăsându-se manipulat politic şi economic. În loc să aibă un partid ţărănesc puternic, ţăranii şi-au pus soarta în mâinile altor partide, deşi, din punctul de vedere al celor mai mulţi dintre politicieni, gos­po­dăria ţărănească tradiţională ar trebui lăsată să dispară şi, în locul acesteia, să apară ferme indus­triale.


“Consecinţele desfiinţării clasei ţărăneşti sunt devastatoare”

– Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea ţăranii, aşa cum îi cunoaştem din istoria ţării şi, mulţi din­tre noi, din propriile biografii?

– Prea puţini sunt la noi cei care înţeleg con­secinţele dezastruoase ale dispariţiei ţăranilor. Apo­logeţii acestui fenomen catastrofal (şi nu sunt pu­ţini), nu-şi dau seama că, odată cu ţăranul, dis­pa­re chiar grupul social care le-a asigurat supra­vie­ţuirea politică după ’90. Ce prevede acest scena­riu? Să-i scoată pe ţărani din sate şi să-i determine să vină la oraş, în ghetouri, să stea cu mâna întinsă la guvern. E vorba de câteva milioane de oameni! Vor să-i “dezmorţim”, adică să-i scoatem în stra­dă? E adevărat, multe gospodării ţărăneşti vor dis­pă­rea de la sine, dar multe vor rămâne. Grija lor tre­buie s-o avem! Să vină aceşti purtători de mâ­ne­cuţe ai politicii în Banat, unde italienii au cumpărat 80% din pământuri. Banatul a fost cândva fruncea, dar acum a rămas pustiu, teren de speculă şi robie pentru deposedaţii de loturi, care şi-au terminat demult puţinii bani încasaţi din tragica vânzare a gliei bătrâneşti. Consecinţele desfiinţării clasei ţărăneşti, după modelele profund viciate ale unora, sunt devastatoare: 1. Dispare un ţesut social care a jucat, în ultimii 29 de ani, rolul de tampon pentru pacea socială din ţară; 2. Dispare singurul grup omo­gen, capabil de a crea stabilitate economică pe termen scurt şi mediu; 3. Dispare un grup social ce va lăsa locul unor grupuri etnice de imi­granţi din Orient (Pakistan, India, Vietnam, China etc.); 4. Dispare grupul social purtător al tradiţiilor po­porului român şi, implicit, al identităţii naţionale; 5. Dispare grupul social cu cea mai ridicată na­talitate, atât de necesară pentru o ţară aflată în scurgere de populaţie; 6. Dispare grupul social care deţine în proprietate românească mare parte din patrimoniul funciar al ţării (pentru securitatea alimentară a României, păstrarea fondului funciar este esenţială); 7. Dispare grupul social care asigură coloana vertebrală a enoriaşilor bisericii naţio­nale, dezechilibrând stâlpul principal al societăţii româneşti; 8. Dispare grupul deţinător al unui pa­trimoniu gastronomic inestimabil pentru gene­ra­ţiile viitoare; 9. Dispare grupul capabil să producă alimente gustoase şi sănătoase, ca alternativă la produsele chimizate oferite de sistemele agricole industriale; 10. Dispare grupul social care prote­jea­ză mediul înconjurător, prin practicile sale agrare, ecologice.

– Se vorbeşte mult şi despre “punctele slabe” ale agriculturii ţărăneşti…

– Da, aceste puncte există, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i desfiinţăm pe ţărani. Iată câteva minusuri de care trebuie să fim conştienţi, pentru a lua măsuri în acord cu politica agricolă comună a UE: vârsta înaintată a ţăranului; lipsa de cunoş­tin­ţe de piaţă, pentru a-şi vinde produsele; lipsa mij­­loacelor de producţie, a tractoarelor şi ma­şi­nilor agricole; lipsa unui sistem propriu de infor­mare; lipsa unui sistem propriu de creditare; lipsa unui sistem coerent de organizare sindicală; lipsa de organizare a “lanţului alimentar”; lipsa de iniţia­tivă; gândirea pe termen scurt; individualismul şi altele.

– Vă temeţi de dispariţia ţăranilor. Guvernanţii nu se tem. Vând pământul, nu ştiu istorie, nu pri­cep mersul vieţii la ţară şi nu pot stabili direcţiile de salvare a satului. Se mai poate face ceva?

– Clasa politică iresponsabilă pe care acest popor (dacă i se mai poate spune popor) a votat-o cu ochii închişi consideră că pulverizarea, în 10-15 ani, a unei clase sociale milenare este un act de bravură şi mare progres. Să transformi în milogi ai statului 9 milioane de români reprezintă un act de tră­dare naţională ce trebuie pedepsit, măcar mora­li­ceş­te. Să duci la disperare şi deznădejde 9 mi­li­oane de români care îşi pierd statutul de stăpâni ai pă­mân­tului înseamnă atentat la siguranţa naţio­nală a Ro­mâniei. Prac­tic, cla­sa politică românească nu i-a dorit pe ţăranii demni, care nu s-au lăsat manipulaţi cu un ki­lo­gram de za­hăr. Ca urmare, a dat ordin de lichidare spi­ri­tua­lă, socială, culturală şi economică. În min­tea în­gheţată a politicienilor de toate culorile, clasa ţără­nească e depăşită de istorie. Întrucât ţă­rănimea nu este orga­ni­zată, omul politic nu se sin­chi­seşte să-i apere in­te­resele. Incult şi lipsit total de patriotism, acest po­litruc habar nu are de impor­tan­ţa şi rolul istoric al ţărănimii, nu e în stare să înţe­leagă satul şi catas­tro­fa care-l paşte. De regulă, o mare parte din clasa politică românească este for­ma­tă din foşti directori de IAS, care vor să pună mâ­na pe orice hectar de­ţinut de ţăran. Această ţesă­tură politică putredă moş­teneşte convingerea so­vietică, cum că ţăranul şi biserica reprezintă feno­mene retrograde, ce se împotrivesc progresului şi trebuie distruse.

“Suntem generaţia care ne-am trădat strămoşii”

– În scenariul dvs., aşa de sumbru, vor dis­pă­rea şi aşezările ţărăneşti?

– Noi suntem generaţia care ne-am trădat stră­moşii, prin vânzarea unei treimi din pământul ţării. În viaţa unui popor, se succed generaţii şi ge­ne­raţii, pre­cum în viaţa unei familii. Unele generaţii cons­tru­iesc, altele apără ce-au acumulat strămoşii. As­tăzi pământul se vinde! În decursul ultimilor 2000 de ani, Europa nu a mai cunoscut un popor care să-şi vândă o treime din pământ pe timp de pa­ce, cum au făcut românii! Suntem unici în această pri­vinţă şi înspăimântăm de-a dreptul alte popoare ve­cine din Uniunea Europeană. Dacă în ultimele două mi­lenii, am avut generaţii statornice, care s-au încă­pă­ţânat să lucreze şi să apere acest pământ, ge­ne­raţiile de după 1990 sunt complet dezrădă­ci­nate de glia acestei ţări, din punct de vedere su­fle­tesc şi fi­zic. Noi suntem generaţia care a creat cel mai mare val de emigraţie pe timp de pace din Uniu­nea Euro­pea­nă, ceea ce dovedeşte un ataşa­ment foarte redus faţă de glia strămoşească. Am înstrăinat peste o tre­ime din pământul acestui neam. Nu prea mai avem ni­mic scump pe lume. Ne pă­ră­sim cu uşurinţă fa­mi­­­liile, pământul şi mormintele strămoşilor. Un po­por construit pe o astfel de generaţie nu are cum să supravieţuiască. Din punct de vedere fizic, pe tren­dul actual de vânzare a pă­mân­tului către străini, în maximum 7 ani (2025) ro­mânii vor vinde ultima pal­­­­mă de pământ din cele 15 milioane de hectare de terenuri agri­cole. Nu este, evident, nicio tra­gedie, pământul ţării nu se mu­tă în alte zări, ci se schimbă doar stă­pâ­nii, slugile şi limba vorbită pe aceste pla­iuri.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Citiți și...

Britanicii vor extrage 30 de tone de aur si argint pe luna dintr-o mina din Suceava! Uite asa pierde Romania toate bogatiile!
Un virus ataca toate telefoanele si nimeni nu a gasit inca o rezolvare. Practic mobilul devine un aparat de inregistrat 24 din 24
ROMÂNIA, VENEZUELA, LIBIA, IRAK - STATE ALE CĂROR CONDUCERI PATRIOTICE AU FOST ELIMINATE PRIN PROCEDURI IDENTICE SAU FOARTE SIMILARE. Caz de studiu. Dati “Share” să afle și alți români din experiența conducerilor patriotice.
În 1976, japonezii construiau la noi cea mai performantă stație de satelit din SE Europei. În 2018, vizită ratată a premierului nipon
Guvernul Tehnocrat al lui George Soros baga bucuros 11 milioane euro intr-un buzunar privat fara licitatie sau evaluare
Cea mai PRESTIGIOASA publicatie din Germania AVERTIZEAZA POPULATIA: Usturoiul din China este albit cu CLOR! NU MANCATI, riscati sa MURITI!
Încă un membru al familiei Ghiţă a dispărut
Dezvaluiri ale unor patrioti din SRI despre structura ARABA din Romania, informatii ignorate de Coldea
Suspendarea lui Coldea: "E momentul dispariției păpușarilor lui Ponta sau Ghiță"
În Cehia şi în lume se încing dezbaterile privind un referendum pentru Czexit. Companiile sunt îngrozite: circa 84% din exporturile cehe se duc în UE. Doar 43% din exporturile Marii Britanii merg în UE
TRĂDĂTORI NERUȘINAȚI. Profit.ro: Gazele românești din Marea Neagră ar putea asigura jumătate din consumul Ungariei. Exxon Mobil ni le ia pe NIMIC și le vinde la unguri. ExxonMobil a încheiat un parteneriat strategic cu Budapesta
Iată ce beneficii a dat Orban în Ungaria pentru familii, măsuri la care românii nici nu ar îndrăzni să viseze vreodată!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro